013-33758455
پیوستگی واریانت E23K ژن KCNJ11 با گسترش دیابت نوع 2 در افراد چاق شمال ایران

پیوستگی واریانت E23K ژن KCNJ11 با گسترش دیابت نوع 2 در افراد چاق شمال ایران

1400/12/21