013-33758455
راهنمای پذیرش برای دارندگان بیمه های مختلف

 مدارک مورد نیاز جهت مراجعین تالاسمی مرحله اول  بیمه سلامت


          1 - شناسنامه خانم وآقا


          2 - فرم مرکزبهداشت (فرم شماره 1یا3)


         3 - جواب آزمایش CBCوالکتروفروز خانم وآقا از آزمایشگاه رازی یا آشتیانی


         4 -درخواست آزمایش تالاسمی مرحله اول ودوم توسط متخصص زنان و زایمان به صورت نسخه الکترونیکی و همراه فرم مرکز بهداشت خود مراجعه به  پزشک معتمد  بیمه سلامت  به آدرس: خیابان حافظ روبروی پارک شهر بیمه سلامت


لازم به ذکر است دارندگان بیمه سلامت روستائی باید حتماً پزشک درخواست کننده تالاسمی مرحله اول و دوم متخصص زنان و زایمان همکار بیمه روستائی باشد.


         5- درصورت داشتن فرزند ماژور کارت تالاسمی فرزند ماژور الزامی است


         6 - سونوگرافی خانم    


        7- یک قطعه عکس 4*3 از خانم و آقا


        8- جواب آزمایش CBC پدر ومادر خانم و آقا


 


مدارک مورد نیاز جهت مراجعین تالاسمی مرحله دوم بیمه سلامت


    1- شناسنامه خانم و آقا


    2 - فرم مرکزبهداشت (فرم شماره 1یا3)


    3- جواب آزمایش مرحله اول تالاسمی


     4 - درخواست آزمایش تالاسمی مرحله دوم  توسط متخصص زنان و  زایمان به صورت نسخه الکترونیکی و همراه فرم مرکز بهداشت و مراجعه به  پزشک معتمد  بیمه سلامت  به آدرس: چهارراه میکائیل خیابان حافظ روبروی پارک شهرسازمان بیمه سلامت


لازم به ذکر است دارندگان بیمه سلامت روستائی باید حتماً پزشک درخواست کننده تالاسمی مرحله اول و دوم متخصص زنان و زایمان همکار بیمه روستائی باشد.


  7- سونوگرافی خانم                       


 8- یک قطعه عکس 4*3 از خانم و آقا


  


مدارک مورد نیاز جهت مراجعین تالاسمی مرحله اول بیمه شدگان تامین اجتماعی


1-شناسنامه خانم و آقا و فتوکپی صفحه اول و دوم 


    2- دفترچه بیمه خانم و آقا


3- فرم مرکزبهداشت (فرم شماره 1یا3)


4- جواب آزمایش CBCو الکتروفروز خانم و آقا از آزمایشگاه معتبر دارای دستگاه الکتروفورز کپیلاری


5-درخواست آزمایش تالاسمی مرحله اول توسط متخصص زنان وزایمان در دفترچه بیمه خانم و مهر واحد مشاوره تالاسمی بهداشت در کنار درخواست پزشک


6- در صورت داشتن فرزند ماژور کارت تالاسمی فرزند ماژور الزامی است


7- آزمایش CBCپدر ومادر آقا و خانم                       


8- یک قطعه عکس 4*3 از خانم و آقا


با در دست داشتن مدارک فوق مراجعه به پزشک معتمد تامین اجتماعی به آدرس : رشت خیابان نامجوکلینیک فوق تخصصی بیمارستان 17 شهریور جناب آقای دکتر دربندی


و دفتر اسناد پزشکی به آدرس: فرهنگ خیابان آتش نشان دفتر اسناد پزشکی اتاق شماره 102


مدارک مورد نیاز جهت مراجعین تالاسمی مرحله اول و دوم بیمه شدگان تامین اجتماعی                                                                                                                                                                


1-شناسنامه خانم وآقا و فتوکپی صفحه اول و دوم                                       


     2- دفترچه بیمه خانم و آقا


3- فرم مرکز بهداشت (فرم شماره 1یا3)


4- جواب آزمایش CBC و الکتروفروز خانم و آقا از آزمایشگاه معتبر


5-درخواست آزمایش تالاسمی مرحله اول  و دوم توسط متخصص زنان و زایمان دردفترچه بیمه خانم و مهر واحد مشاوره تالاسمی مرکز بهداشت در کنار درخواست  پزشک


6- درصورت داشتن فرزند ماژور کارت تالاسمی فرزند ماژور الزامی است


7- سونوگرافی خانم                                                             


 8- یک قطعه عکس 4*3 از خانم و آقا


9- جواب آزمایش CBC و الکتروفروز پدر و مادر خانم و آقا


با در دست داشتن مدارک فوق مراجعه به پزشک معتمد تامین اجتماعی به آدرس : رشت خیابان نامجو کلینیک فوق تخصصی بیمارستان 17 شهریور جناب آقای دکتر دربندی


 دفتر اسناد پزشکی به آدرس:رشت فرهنک خیابان آتش نشان اتاق شماره 102


 


مدارک مورد نیاز جهت مراجعین تالاسمی مرحله دوم بیمه شدگان تامین اجتماعی


1-شناسنامه خانم وآقا و فتوکپی صفحه اول و دوم


   2 - دفترچه بیمه خانم وآقا


3- فرم مرکزبهداشت (فرم شماره 1یا3)    


 4- جواب آزمایش مرحله اول تالاسمی


5-درخواست آزمایش تالاسمی مرحله دوم توسط متخصص زنان و زایمان دردفترچه بیمه خانم و مهر واحد مشاوره تالاسمی مرکز بهداشت 


در کناردرخواست پزشک متخصص


7- سونوگرافی خانم         


8- یک قطعه عکس 3*4 از خانم و آقا 


  9-  جواب آزمایش CBC الکتروفورز  زوجنین برای مواردی که جواب آزمایش مرحله اول آزمایشگاه دیگر را دارند


با در دست داشتن مدارک فوق مراجعه به  پزشک معتمد تامین اجتماعی به آدرس : رشت خیابان نامجو  کلینیک  فوق تخصصی  بیمارستان 17 شهریور جناب آقای دکتر دربندی


دفتر اسناد پزشکی به آدرس:   رشت فرهنگ خیابان آتش نشان دفتر اسناد پزشکی اتاق شماره 102                                                                                


سه روز اول هفته اتاق شماره 105سه روز دوم هفته اتاق شماره 101